Aktuální změny v úpravě exekucí z pohledu věřitele – oprávněného

Jednou z oblastí práva, ve které dochází k častým změnám, jsou exekuce. Připomeňme, že tam, kde nestanoví Exekuční řád zvláštní úpravu exekucí, použije se na exekuce ustanovení Občanského soudního řádu o soudním výkonu rozhodnutí. Aktuálně byly Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.) a Exekuční řád (zákon č. 120/2001 Sb.) dotčen zejména novelami č. 139/2015 Sb. a 164/2015 Sb. Co nového tyto aktuální změny přinášejí?

První okruh změn se týká zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech. Nově je toto dle § 73a Exekučního řádu možné jen na návrh oprávněného (věřitele) vůči soudnímu exekutorovi. Speciálně je upravena úhrada nákladů exekuce – ty standardně hradí povinný dlužník, avšak v případě zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech je hradí oprávněný, tj. věřitel. Exekuční příkaz bude vydán až po úhradě těchto nákladů.
Samotné vydání exekučního příkazu však ještě nestačí. Po jeho vydání musí oprávněný ještě podat návrh na vklad tohoto exekutorského zástavního práva do katastru nemovitostí.

Druhou oblastí aktuálních změn v exekucích se týká majetku manžela/manželky povinného. Soud nebo exekutor budou nově zkoumat, zda manželé uzavřeli smlouvu o manželském majetkovém režimu, a zda je tato evidována v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném podle notářského řádu (dále jako „Seznam listin dle notářského řádu“). Dále bude soud nebo exekutor zkoumat, zda bylo vydáno rozhodnutí soudu o zrušení nebo změně rozsahu společného jmění manželů (dále jako „SJM“). V těchto případech nebude moci být postižen majetek ve vlastnictví druhého manžela, který by jinak ve standardním režimu jako součást SJM exekuci postižen být mohl.
Pokud jde o peněžní prostředky na účtu manželky dlužníka, platí: není-li prokázán opak, má se za to, že peněžní prostředky na účtu manžela povinného by náležely do společného jmění manželů.

Obecně aktuální novela zpřesňuje a konkretizuje pravidla pro postižení majetku dlužníka s ohledem na jeho manželku.

Další skupina aktuálních změn v exekucích se týká věcí, které jsou vyloučeny z exekuce, byť jsou přímo ve vlastnictví povinného dlužníka. § 322 odst. 2 Občanského soudního řádu tak příkladným výčtem uvádí věci vyloučené z exekuce – běžné oblečení, obvykle vybavení domácnosti (ložní prádlo, kuchyňské spotřebiče atd.), ale i dětské hračky a domácí zvířata sloužící jako společníci.

Nově je v § 58 Exekučního řádu závazně stanoveno pořadí jednotlivých způsobů provádění exekuce. Ty jsou rozděleny do čtyř kategorií, přičemž teprve když k uspokojení věřitele nestačí způsob exekuce uvedený v první kategorii (písm. a), lze vést exekuci způsobem uvedeným ve druhé kategorii (písm. b) atd.
V případě exekuce na peněžité plnění (tj. ve většině exekucí) tak má přijít nejdřív k přikázání pohledávky z účtu dlužníka u peněžního ústavu, příp. z účtu manželky dlužníka. Na druhém místě lze provést např. srážky ze mzdy, ve třetí kategorii je prodej movitých věcí nebo prodej těch nemovitých věcí, které nejsou využívány k bydlení. Prodej nemovitých věcí určených k bydlení lze tedy jako krajní alternativu provést, jen pokud žádným jiným způsobem nelze dluh vymoci, a výše pohledávek věřitelů za takovým dlužníkem činí nejméně 30.000,- Kč.

Z výše uvedených pravidel pro způsoby provedení exekuce sice existují dílčí výjimky (např. v případě, že se vymáhá dlužné výživné). Obecně je však exekutor tímto vázán, co může mít za následek zhoršení dobytnosti pohledávek, zejména těch, kterých jistina nedosahuje 30.000,- Kč. Účelem exekuce má být vymožení pohledávky věřitele – oprávněného, která byla pravomocně přiznána soudem. Zákonodárce však v posledním období posiluje ochranu dlužníka – povinného, před určitými způsoby vymáhání pohledávek soudními exekutory. average price for viagra, some.