Exekuční řízení po 1. 1. 2013

S datem 1. 1. 2013 vstoupí v účinnost dvě zásadní novely, které ovlivní exekuční řízení prováděná soudními exekutory a vykonávací řízení, která provádí soudy. Jedná se o novelu exekučního řádu (dále jen EŘ)[1] a novelu občanského soudního řádu (dále jen OSŘ)[2]. Následující text se pokusí vystihnout nejdůležitější změny, které tyto novely přinesou.

Výzva k plnění: Tuto výzvu, někdy také nazývanou jako výzva „předžalobní“ přináší do civilního řízení po novele §142a OSŘ. Jejím účelem je informovat dlužníka o jeho závazku, a poskytnout mu tak možnost dobrovolného splnění, ještě před podáním žalobního návrhu. Zaslání výzvy žalobcem žalovanému je podmínkou pro přiznání práva na náhradu nákladů řízení. Výzvu musí žalobce zaslat ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení, a to na doručovací, nebo poslední známou adresu žalovaného. Z dikce ustanovení vyplývá, že postačí prokázat zaslání této výzvy. Není tedy třeba prokazovat její doručení žalovanému.

Přenesení exekuční agendy na soudní exekutory: V současné době lze výkon rozhodnutí provádět prostřednictvím soudu, nebo soudního exekutora. S účinností novely, dojde k přenesení skoro veškeré exekuční agendy ze soudů na soudní exekutory. Dojde tedy k tomu, že soud předá svoje spisy soudnímu exekutorovi, který je místně příslušný k danému soudu. Soudy se nově budou zabývat pouze výkonem rozhodnutí v okruhu věcí, které jsou po novele vymezeny v § 251 odst. 2 OSŘ. Půjde například o rozhodnutí ve věcech o výchově nezletilých dětí, dále v případech vyklízení nemovitostí se zajištěním bytové náhrady, nebo v případech vykázání ze společného obydlí.

Zahájení exekuce prováděné soudním exekutorem: Po novém roce již nebude v rámci exekuce prováděné soudním exekutorem vydávat usnesení o nařízení exekuce soud. Jak vyplývá z § 43a EŘ po novele, soudní exekutor bude nově soud žádat o pověření k provedení exekuce. Soud při splnění formálních podmínek toto pověření udělí. Nebude se však jednat o rozhodnutí a nebude zasíláno účastníkům. Protože nepůjde o rozhodnutí, nebude možné proti němu podat odvolání. Povinnému bude zasíláno vyrozumění o zahájení exekuce spolu s výzvou k dobrovolnému splnění. V případě, že povinný uhradí vymáhanou povinnost ve lhůtě stanovené ve výzvě (30 dnů), snižují se náklady na exekuční řízení. Dlužníkovi bude poskytnuta možnost obrany ve formě podání návrhu na zastavení exekuce. V případě, že tento návrh dlužník podá ve výše uvedené lhůtě 30 dnů od doručení vyrozumění + výzvy, má tento faktické účinky odvolání.

Spojování exekucí: Ke spojování exekucí, které jsou vedeny jedním soudním exekutorem, bude docházet automaticky. Ke spojování bude docházet však i u exekucí, kde byli výkonem pověřeni různí soudní exekutoři. Ve druhém případě bude exekuce spojovat exekuční soud na návrh povinného. Bude se jednat zejména o případy, kdy půjde o tzv. bagatelní pohledávky[3].

Konec exekutorských zápisů: Do konce roku 2012 může soudní exekutor sepisovat exekutorské zápisy s doložkou vykonatelnosti. Tyto listiny mají povahu veřejných listin a slouží jako exekuční tituly. Po novele EŘ již tuto možnost soudní exekutor mít nebude.

Nové způsoby výkonu rozhodnutí na peněžité plnění: Novela přináší i některé nové způsoby výkonu rozhodnutí. V médiích nejvíce probíraným způsobem je exekuce pozastavením řidičského oprávnění § 71a EŘ po novele. Řidičské oprávnění bude moci soudní exekutor odebrat pouze v případech, v nichž půjde o vymáhání výživného na nezletilé děti. Dalšími novými způsoby jsou: 1) Prodej pohledávky v dražbě. 2) Postižení účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti.  3) Postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti. 4) Správa nemovitosti.

K množství změn došlo i na úseku exekucí movitých a nemovitých věcí. Tyto změny by však vydaly na samostatný článek. Proto je na místě zde alespoň zmínit, že právní úprava nezůstala na tomto úseku nedotčena.

 


[1] Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů

[2] Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

comprar cialis original, colchicine with no prescription.

[3] Jedná se o peněžité plnění nepřevyšující 10 000,-Kč. Viz § 202 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů