Koupě nemovitosti v exekuci

Stále více osob se propadá do dluhových pastí a s tím souvisejícími exekucemi. Tuto situaci poměrně dobře podkresluje fakt, že v minulém roce2011 bylo soudy nařízeno na 936 219 exekucí[1]. Je proto velmi pravděpodobné, že může dojít k situaci, kdy zájemce o koupi bude chtít koupit nemovitost, proti jejímuž vlastníku je vedeno exekuční řízení. Jak takovou situaci zjistí? Informace může získat několika způsoby: 1) Z centrální evidence exekucí na www.ceecr.cz. 2) Z aktuálního listu vlastnictví k dané nemovitosti. 3) Pokud je ohledně nemovitosti již nařízena dražba, tak na www.portaldrazeb.cz.

V případě, že je ohledně nemovitosti nařízena dražba, má zájemce možnost se této dražby zúčastnit, a pokud učiní nejvyšší nabídku, tak tuto nemovitost i získat. Nemovitost zatíženou exekucí lze ovšem získat i mimo dražbu. Jedná se o vyplacení exekuce za povinného a získání vlastnického práva na základě smlouvy o smlouvě budoucí[2], kterou si kupující zajistí povinnost prodávajícího (dlužníka), aby na něj převedl vlastnické právo poté, co dojde k vyplacení exekuce a odmazání zajišťovacích institutů exekuce z listu vlastnictví. Katastr nemovitostí odmazání provede poté, co mu exekutor doručí příslušné ukončovací listiny. Je nutné podotknout, že nařízení exekuce je tzv. „generálním inhibitoriem“, jehož důsledkem je zákaz nakládání s majetkem pro dlužníka. S ohledem na tento zákaz dochází k tomu, že všechny úkony učiněné dlužníkem, v rámci nichž se snaží s majetkem nakládat (například jej prodat), jsou neplatné. Jedná se ovšem pouze o neplatnost relativní. Znamená to, že neplatnosti se musí dovolat soudní exekutor, popřípadě oprávněný, nebo přihlášený věřitel[3]. V praxi k tomuto dovolání se neplatnosti zpravidla nedochází. Soudní exekutor i oprávněný má zájem na uhrazení dlužné částky, k čemuž v důsledku vyplacení exekuce kupujícím dochází.

Tento způsob nabytí vlastnického práva je poměrně složitý, a proto se doporučuje obrátit se na advokáta, popřípadě na realitní kancelář, která má s touto problematikou zkušenosti.synthroid without prescription, mifepristone online.

[1] Data dostupná na <http://www.ekcr.cz>

[2] Viz § 50a a násled. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

[3] Viz § 44a odst. 1 zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)