Připravovaná změna daně z nabytí nemovitých věcí

Vláda České republiky schválila usnesením č. 784 ze dne 5. října 2015 novelu zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, která výrazně mění dosavadní způsob hrazení daně z nabytí nemovitých věcí. Návrh novely bude nyní předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k dalšímu projednání.

Hlavní navrhovaná změna spočívá ve sjednocení osoby poplatníka. V současné době hradí v naprosté většině případů daň z nabytí nemovitých věcí převodce (pokud se s nabyvatelem nedohode jinak), přičemž nabyvatel je ručitelem. Nově se navrhuje, že poplatníkem bude vždy osoba nabyvatele s tím, že institut ručení bude zcela zrušen.

Dále se navrhuje změna koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí, kdy v současné době není zcela zřejmé, co je přesně předmětem této daně (v závislosti na vyřešení otázky, zda je inženýrská síť věcí movitou či nemovitou, a zda mají inženýrské sítě části či součásti, což je otázka výkladu občanského zákoníku). Návrh upravuje správu daně tak, že předmětem zdanění bude nabytí inženýrské sítě pouze v případech nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je její součástí či částí.

Kromě jiných navrhovaných změn zejména zdůrazňujeme návrh změny koncepce osvobození nových staveb a jednotek. V současné době jsou nové stavby a jednotky osvobozeny v případě prvního úplatného převodu (často stavby a jednotky rozestavěné, dosud nezkolaudované). Nově se navrhuje, že osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek se bude vztahovat pouze na první úplatné nabytí stavby a jednotky dokončené nebo užívané, bez ohledu na to, kolikrát byly takové stavby a jednotky převedeny jako rozestavěné. To představuje výrazný zásah zejména pro developerské společnosti.

Novela upravuje i další změny, zde předkládáme pouze některé. Uvedená novela představuje zcela zásadní změnu dosavadní koncepce této daně. Hlavním důvodem je zjednodušení správa daně a údajné zamezení nepřípustné daňové optimalizace. Z našeho pohledu, bude-li novela schválena i v dalším zákonodárném procesu, však tato způsobí komplikace v realitním trhu zejména pro nabyvatele nemovitých věcí.

Účinnost novely se navrhuje od 1. dubna 2016. Všem účastníkům realitního trhu doporučujeme sledovat legislativní vývoj v této věci a zejména v rámci developerských projektů k tomuto již předběžně přizpůsobit i dosavadní smluvní dokumentaci, aby se zamezilo případným následným komplikacím v případě přijetí této novely.
isotretinoin online, ciprofloxacin price.

Mgr. Pavel Poupě