Průkaz energetické náročnosti

Zákon o hospodaření energií přinesl od 01. 07. 2015 významnou změnu ohledně nutnosti zpracovávat průkaz energetické náročnosti. Před účinností této novely zákon vyžadoval, aby při každém prodeji a pronájmu budovy byl předán kupujícímu průkaz energetické náročnosti, a to i v případě, pokud bylo zřejmé, že budova je energeticky velmi nehospodárná a kupující má např. v úmyslu tuto budovu zcela přestavět a zrekonstruovat. Povinnost předkládat průkaz energetické náročnosti i ve výše uvedených případech znamenala zbytečné finanční náklady.

Novela nyní umožňuje, aby se průkaz energetické náročnosti neopatřoval při prodeji nebo pronájmu budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a zároveň jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 01.01.1947.

Ve výjimečných případech není průkaz energetické náročnosti potřeba – jedná se např. o budovy důležité pro obranu státu, budovy užívané pro náboženské účely, či stavby pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání.
Nutno zdůraznit, že v případě, pokud nebude předložen průkaz energetické náročnosti v případech, kdy je vyžadován zákonem, dopustí se fyzická osoba přestupku a lze jí uložit i pokutu ve výši 50.000,- Kč.
S výše uvedeným souvisí i povinnost realitních kanceláří uvádět při prodeji či pronájmu budovy nejhorší klasifikační třídu, neobdrží-li realitní kancelář grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii. does cialis expire, aayrwedik pipls black markets .