Reklamace zájezdu

Dle nového občanského zákoníku je možné reklamovat vady zájezdu včetně požadování náhrady za újmu za narušení dovolené. Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž byl zákazník ujištěn nebo které mohl oprávněně očekávat, je pořadatel povinen zajistit nápravu, a to ve lhůtě, kterou zákazník určí. V případě, že pořadatel ve stanovené lhůtě nápravu nezjedná, anebo vyžaduje-li se okamžitá náhrada, může si nápravu zjednat sám zákazník a požadovat po pořadateli náhradu takto účelně vynaložených nákladů.
Má-li zájezd vadu, musí ji zákazník vytknout bez zbytečného odkladu, aby zákazníkovi vzniklo právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vad, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu. Je tedy důležité vždy bezodkladně vytknout veškeré vady zájezdu, a to komukoliv, kdo za pořadatele jedná či kdo zájezd zprostředkovává (např. i delegát). Vytknutí by vždy mělo mít písemnou podobu, aby toto bylo možné případně před soudem prokázat, včetně potvrzení o přijetí tohoto vytknutí pořadatelem.
Pořadatel odpovídá zákazníkovi za splnění všech povinností ze smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, zda poskytované služby zajišťuje sám anebo prostřednictvím jiné osoby. Poskytovatel je kromě náhrady škody na majetku zákazníka povinen nahradit též újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen.
V případě jakýchkoliv problémů je tedy nezbytné ihned o problémech informovat poskytovatele zájezdu, požadovat zjednání náprávy ve lhůtě stanovené zákazníkem. V případě, že poskytovatel nápravu nezjedná, lze požadovat slevu z ceny zájezdu. Při určování požadované slevy se lze inspirovat např. tzv. Frankfurtskou tabulkou slev, která pro Českou republiku není sice závazná, ale vzhledem k dosavadní nedostatečné rozhodovací praxi soudů představuje alespoň určité vodítko pro určení přijatelných požadavků na slevu. citalopram buy no prescription, clavamox from canada.