Změny SVJ podle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník (NOZ) nahradil původní úpravu této problematiky, která byla obsažena v zákoně o vlastnictví bytů, a přinesl celou řadu změn týkajících se společenství vlastníků jednotek (SVJ). Momentem vstupu NOZ v účinnosti(ke dni 1.1.2014) pozbyla platnosti ustanovení stanov SVJ, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními NOZ. V tu chvíli se ta SVJ, která neupravila svoje stanovy do souladu s platnou právní úpravou, dostala do situace, kdy si jejich členové nemohou bez podrobnějšího právní rozboru být jisti, která ustanovení jejich stanov jsou v současné chvíli platná a která nikoliv.

Přechodná ustanovení NOZ, poskytují SVJ tříletou lhůtu, která končí ke dni 31. 12. 2016, ve které musejí SVJ své stanovy aktualizovat, tak aby odpovídala současné právní úpravě a zároveň tím byl odstraněn výše popsaný nežádoucí stav. V případě, že SVJ tuto povinnost nesplní, vyzve jej rejstříkový soud k splnění této povinnosti. Pokud tak SVJ neučiní ani ve lhůtě stanovené soudem, může soud SVJ zrušit. Je tedy nezbytně nutné tuto aktualizaci stanov provést co nejdříve a poté doručit příslušné dokumenty rejstříkovému soudu.

Změn, které přináší v této oblasti nová právní úprava v NOZ je celá řada. K těm nejzávažnějším a z pohledu fungování SVJ nejzajímavějším změnám patří snížení kvora, kdy nově bude při většině rozhodování postačovat prostá většina hlasů všech přítomných členů SVJ. Nově bude také možnost rozhodovat pomocí hlasování per rollam, tedy rozhodovat písemnou formou mimo valnou hromadu SVJ. Další novinkou pak je zavedení možnosti účasti nečlenů SVJ v jeho volených orgánech. Toto umožní přímou účast externích odborníků na fungování orgánů SVJ.

V neposlední řadě je třeba mít na paměti zákonnou povinnost zřídit SVJ, pokud je v domě pět a více bytových jednotek ve vlastnictví minimálně tří různých vlastníků a jeho existenci následně zanést do veřejného rejstříku. Pokud není existence SVJ prokázána nemůže být do veřejného seznamu, tedy katastru nemovitostí, zapsáno vlastnické právo k převáděné jednotce.  V takové situaci nemůže být dokončen převod vlastnického práva, a až do vyřešení celé situace, jsou veškeré převody v takovém domě zablokovány. Vřele tedy doporučujeme takovou situaci řešit s dostatečným předstihem, aby nedošlo k výše popsané situaci.

Závěrem je třeba zdůraznit, že v souvislosti s novým občanským zákoníkem je potřeba udělat následující: online tadafil, buying levitra with paypal.

1) bez zbytečného odkladu je potřeba SVJ založit, a to schválením stanov nebo prohlášením o rozdělení práva k domu, pokud SVJ není založeno a založeno být mělo, protože k tomu byly splněny zákonné podmínky (5 jednotek a 3 různí vlastníci),

2) bez zbytečného odkladu, v souvislosti s nutností přijetí nových stanov, je potřeba zajistit zvolení výboru a zajistit schopnost shromáždění se usnášet, i například formou korespondenčního hlasování s plnými mocemi.

3) do 31.12.2016 je potřeba přijmout usnesením shromáždění SVJ nové stanovy a založit je do sbírky listin,

V případě neuskutečnění výše uvedených činností hrozí riziko, že:

1) do veřejného seznamu, tj. katastru nemovitostí nebude možné zapsat vlastnické právo k žádné převáděné jednotce

2) notáři nechtějí hlasování o stanovách, které musí mít formu notářského zápisu, ověřit, právě proto že v domě buď to je velká jednotka, zpravidla garáž, jejíž vlastníci nejsou součástí kvóra, protože nezmocnili společného zmocněnce, případně proto, že výbor nebyl platně znovuzvolen nebo mu již uplynulo funkční období

3) rejstříkový soud vyzve SVJ ke splnění povinnosti přijetí nových stanov a určí SVJ dodatečnou lhůtu a následné riziko, že v případě nesplnění povinnosti v dodatečné lhůtě může rejstříkový soud SVJ zrušit a nařídit jeho likvidaci.

 

Mgr. Zdeněk Burda