Změny nového občanského zákoníku schváleny vládou

Nový občanský zákoník nabyl účinnosti 01.01.2014 a přinesl s sebou řadu zásadních změn. Některá ustanovení však způsobují v praxi značné potíže a komplikují život lidem. Odborná veřejnost již delší dobu usiluje o novelizaci tohoto zákona.

Dle tiskové zprávy Vlády České republiky ze dne 12.10.2015 vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony.

Z navrhovaných změn uvádíme následující:
a. úprava předpokladů pro zaměstnávání osob starších 15 let,

b. úprava podmínek pro rozhodování o omezení svéprávnosti fyzických osob, prodloužení doby, na níž lze svéprávnost nejdéle omezit, ze tří na pět let, a prodloužení doby, po jejímž uplynutí se osoby, které byly dříve omezeny nebo zbaveny způsobilosti k právním úkonům, stanou automaticky plně svéprávnými,

c. zrušení požadavku na sepsání plné moci ve formě veřejné listiny, zejména pro účely zjednodušení fungování obchodních korporací,

d. odstranění pochybnosti o tom, že nabývá-li manžel za trvání manželství obchodní podíl v obchodní korporaci způsobem nezakládajícím jeho výlučné vlastnictví, stává se druhý manžel oprávněným pouze z majetkové hodnoty podílu, která je součástí společného jmění, ale není tím založena jeho účast v dotčené obchodní společnosti nebo družstvu,

e. znovuzavedení předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu, pouze však v případě spoluvlastnictví nemovité věci,

f. zavedení odpovědnosti posledního vlastníka věci nebo zvířete, jež byly opuštěny,

g. zavedení evidence svěřenských fondů,

h. zrušení požadavku úpravy názvu spolků a společenství vlastníků vzniklých před účinností nového občanského zákoníku,

i. zrušení požadavku úpravy podmínek, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, a podrobnější úpravu práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na uzavření této smlouvy a práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu, jakožto obligatorní náležitosti stanov družstva vzniklých před účinností zákona o obchodních korporacích.

Návrh bude nyní projednán Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Účinnost novely se navrhuje od 1. 1. 2016.

Mgr. Marcela Kubátová