Změny ve spotřebitelském úvěru

Dne 01. 12. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který přinesl řadu významných změn. Zákon zpřísňuje podmínky pro poskytovatele spotřebitelského úvěru i pro zprostředkovatele spotřebitelského úvěru. Spotřebitel je nyní více chráněn.

Zákon vyžaduje, aby poskytovatel spotřebitelského úvěru před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru posoudil úvěruschopnost spotřebitele, tedy schopnost spotřebitele splácet sjednané pravidelné splátky. Poskytovatel spotřebitelského úvěru je povinen porovnat příjmy a výdaje spotřebitele i způsob plnění dosavadních dluhů spotřebitele. Pokud nastanou důvodné pochybnosti o schopnosti spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet, poskytovatel nesmí spotřebitelský úvěr poskytnout. V případě, že poskytovatel spotřebitelského úvěru tuto povinnost poruší, zákon spojuje s tímto porušením závažný důsledek, a to neplatnost smlouvy o spotřebitelském úvěru. Spotřebitel má právo uplatnit námitku neplatnosti v tříleté promlčecí lhůtě od data uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, přičemž je spotřebitel povinen vrátit poskytnutou jistinu v době přiměřené jeho možnostem.

Zákon rovněž umožňuje spotřebiteli splatit úvěr zcela nebo zčásti kdykoli pro dobu trvání spotřebitelského úvěru, přičemž došlo ke stanovení maximální výše náhrady účelně vynaložených nákladů věřiteli za předčasné splacení. V této souvislosti zákon nově stanovuje, že v případě prodeje nemovité věci, která byla financována spotřebitelským úvěrem na bydlení, má spotřebitel možnost úvěr na bydlení zcela splatit, pokud doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení je delší než 24 měsíců, přičemž věřitel může požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů nepřesahujících 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně však 50.000,- Kč.

Zákon dále stanovuje limity pro smluvní pokuty v případě prodlení spotřebitele. Zákon nově stanovuje celkový limit 200.000,- Kč, který věřitel může souhrnně požadovat po spotřebiteli v rámci uplatnění smluvních pokut v případě zesplatnění úvěru z důsledku prodlení spotřebitele.

Dohled nad dodržování povinností poskytovatele či zprostředkovatele spotřebitelského úvěru vykonává Česká národní banka, která rovněž uděluje oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru musí kromě elektronicky podané žádosti o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru splnit i řadu dalších podmínek, např. musí disponovat počátečním kapitálem alespoň ve výši 20.000.000,- Kč, dále sídlo i skutečné sídlo musí být na území České republiky, nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru musí být rovněž odborně způsobilý a důvěryhodný, aby mohl spotřebitelům řádně poskytovat nejen rady, ale i rozumné spotřebitelské úvěry s předem jasnými pravidly a přiměřenými sankcemi. overnight viagra mn no prescription, escorts.